Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Majette

1. Definities

 • 1.1 Majette geeft sociaal emotioneel weerbaarheidstrainingen op maat in opdracht van opdrachtgevers. Majette is een organisatie van zelfstandige professionals, gevestigd te Hoofddorp en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam KVK 67783147               
 • 1.2 Deelnemer training: het kind dat deelneemt aan de weerbaarheidstraining. 
 • 1.3 Opdrachtgever: de ouder/ voogd die het kind aanmeldt voor de weerbaarheidstraining.
 • 1.4 Overmacht: de onmogelijkheid voor Majette of deelnemer om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Majette valt, voorbeelden van overmacht zijn ziekte (meer dan 1 keer afwezigheid), natuurgeweld, onverwachte overheidsmaatregelen, quarantaines, een epidemie, oorlog of andere belemmeringen.)
 • 1.5 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door Majette

2. Toepassing

 • 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Majette met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.
 • 2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

3. Betaling 

 • 3.1 Voor de start van de training krijgt u de factuur toegestuurd. Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.
 • 3.2  Bij niet tijdig betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend. De tarieven kunnen jaarlijks per kalenderjaar worden aangepast.

4. Annuleringsvoorwaarden

Betaling en annulering van de training na aanmelding 

In verband met de zaalhuur, de voorbereiding van de training en het minimum aantal deelnemers zijn wij genoodzaakt de volgende annuleringsvoorwaarden te hanteren bij aanmelding voor de training.

 • U/ uw kind is ingeschreven voor de training mits u akkoord bent gegaan met de annuleringsvoorwaarden die vermeld staan op het aanmeldformulier  (o.a. door het hokje aan te kruisen).
 • Bij elke aanmelding vragen wij van u een aanbetaling van € 50,-. Deze aanbetaling wordt verrekend (in mindering gebracht) met het totaalbedrag van de training. 
 • Kosteloos annuleren: tot 2 maanden voor de aanvang van de training (datum eerste  les)
 • Bij annulering binnen 2 maanden tot 1 maand voor de aanvang van de training wordt de aanbetaling niet geretourneerd en worden verder geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 1 maand tot 1 week voor aanvang van de training wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. 
 • Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de training wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.

Mocht de training vanuit Majette geannuleerd worden (bijvoorbeeld vanwege onvoldoende deelnemers of andere omstandigheden zoals overmacht dan ontvangt u het gehele bedrag van de training inclusief de aanbetaling retour. Of u kunt ervoor kiezen de aanmelding van uw zoon of dochter te laten staan voor dezelfde eerstvolgende training met een andere startdatum. 
Annulering tijdens de training 
Bij ziek zijn van deelnemer/ kind: Het kan voorkomen dat uw kind ziek wordt of een andere gemaakte afspraak niet nagekomen kan worden. U dient dit uiterlijk 2 uur voor de training of voor de geplande afspraak door te geven. De groeptrainingsles kan niet ingehaald worden. Een kennismakingsafspraak of evaluatiegesprek kan verplaatst worden in overleg.

Bij ziek zijn van de trainer(s): Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Majette niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, bijvoorbeeld in het geval  de trainer(s) ziek is/zijn, zal ofwel de training door 1 trainer worden gegeven of zal de trainingsdatum verplaatst worden naar een andere datum/ tijd. De uiteindelijke beslissing hiervan ligt bij Majette.

In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met trainers en ouders naar vervanging gezocht of wordt de training stopgezet. 

Majette kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn. 

Indien Majette bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Majette gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

5. Auteursrecht

Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende trainingsmaterialen berust bij Majette. Opdrachtgever mag de trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van Majette en onder duidelijke bronvermelding.

 

6. Aansprakelijkheid

 • 6.1 Majette verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Majette door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Majette slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Majette
 • 6.2 Majette aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Majette
 • 6.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Majette voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
 • 6.4  Majette kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van deelname aan door ons georganiseerde activiteiten. Alle deelnemers moeten zich terdege bewust zijn dat deelname aan onze activiteiten inspanning kan vergen zowel lichamelijk als geestelijk. 
 • 6.5 Iedere aansprakelijkheid van Majette is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Majette wordt uitbetaald.
 • 6.6  Majette zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

7. Vertrouwelijkheid

 • 7.1 Majette behandelt alle persoonlijke gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk en gaat zorgvuldig met de informatie om.
 • 7.2 Majette staat persoonlijke gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden.

8. Klachten

In het geval van klachten is het eerste advies/ stap om uw onvrede eerst met de trainer(s) te bespreken en te kijken of u er samen uit kan komen. Indien dit niet geval is dan is de volgende procedure van toepassing:

 • 8.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Majette. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.
 • 8.2 De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven en vergezeld te gaan van uw naam, adres en telefoonnummer. Majette zal zo snel mogelijk, tenminste binnen een termijn van 30 dagen, reageren.
 • 8.3 De klacht zal binnen 3 maanden worden afgehandeld. Is er langere tijd nodig om onderzoek te doen dan zal men hiervan in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien zal er een indicatie worden gegeven wanneer verwacht wordt uitsluitsel te kunnen geven.
 • 8.4 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.
 • 8.5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden beslecht dan zal Majette een beroep doen op een onafhankelijke derde.